Sociale vaardigheidstraining


Voor sommige kinderen is het moeilijk om vriendschappen te sluiten of om samen te spelen. Soms worden deze kinderen gepest of genegeerd door leeftijdgenoten, zijn zij onhandig in het aangaan en onderhouden van vriendschappen of hebben zij moeite om voor zichzelf op te komen. Vaak maken deze kinderen weinig contact, worden zij vaak afgewezen of trekken zich vaak terug uit het contact. Het kan ook zijn dat deze kinderen zich juist heel opvallend gedragen en dominant zijn in het contact, betrokken raken bij ruzies en vechtpartijen of zich clownesk gedragen. Vaak is er sprake van eenzaamheid omdat er slechte aansluiting is bij hun leeftijdgenoten. Kinderen met moeilijkheden in het sociale contact voelen zich vaak minder prettig en slecht begrepen en zijn gebaat bij hulp en ondersteuning, welke geboden kan worden in een sociale vaardigheidstraining. Zowel in een groep als individueel kan er gewerkt worden aan het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind waardoor het zich competenter voelt in de dagelijkse sociale situaties. Tijdens de training leren kinderen nieuwe sociale vaardigheden aan en breiden hun betaande sociale vaardigheden uit. De kinderen doen tijdens de training positieve ervaringen op en zij krijgen meer zelfvertrouwen. In de vorm van gesprekjes, rollenspellen, (samen)spel en huiswerkopdrachten leren kinderen welk sociaal gedrag gewenst en aanvaard is en welk gedrag niet. Wij bieden Sociale vaardigheidstrainingen voor verschillende leeftijden. 

Voor wie is de sociale vaardigheidstraining
Kinderen en jongeren met autisme, ADHD, angst of andere psychiatrische aandoening die zich eenzaam voelen en of last hebben van boosheid ofr angst.

TOM-training bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS)
Het kan zijn dat uw kind problemen ervaart in het gedrags- en sociaal-emotionele functioneren (bijvoorbeeld met leeftijdsgenoten) vanwege persoonlijke problemen. Dat kan gebeuren wanneer het kind kampt met een beperkt sociaal inzicht en of wanneer het zich gedragsmatig moeilijk aan kan passen vanwege een autismespectrum stoornis. Vooral kinderen met een vorm van autisme hebben vaak problemen in de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen, je kunnen verplaatsen in een ander, samenspelen, ruzies oplossen etcetera. Door de ontwikkelingsstoornis begrijpt en beleeft het kind de wereld om zich heen anders. De ontwikkeling van sociaal inzicht kan gezien worden als voorwaarde van het sociaal vaardig gedrag. Hierbij gaat het erom dat je je gevoelens, gedachten en gedrag kan toeschrijven aan jezelf, aan de ander en op basis daarvan te reageren op het gedrag van de ander. Kinderen met PDD-NOS beschikken niet over al deze vaardigheden en kunnen er een eigen invulling aangeven. Vaak is er sprake van een disharmonisch profiel binnen de sociaal (cognitieve) ontwikkeling waardoor een kind gemakkelijk wordt overschat en inadequaat sociaal handelt. Een kind kan bijvoorbeeld het een en ander goed beredeneren, maar mist het begrip en inzicht. Voor deze kinderen biedt Praktijk voor Kind en Gezin een specifieke Sociale Vaardigheidstraining (zowel individueel als in een groep). Binnen de training wordt gewerkt vanuit de methodiek van de Theory of Mind (TOM). In de training oefenen de kinderen de bouwstenen voor sociale vaardigheden (sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit), met als doel het kind sociaal vaardiger te maken binnen zijn beperking! Daarnaast is er aandacht voor een positief zelfbeeld, vergroten van zelfvertrouwen en inzicht krijgen in de eigen sociale (on)mogelijkheden (psycho-educatie). Door herkenning en erkenning, ervaart het kind niet de enige te zijn die kampt met deze problematiek. Het toepassen en vasthouden van de aangeleerde vaardigheden naar de praktijk (generaliseren) is voor deze kinderen vaak lastig. Daarom spelen ouders en leerkracht een belangrijke rol bij het omzetten en integreren van de aangeleerde vaardigheden naar de praktijk en zullen nauw betrokken worden door middel van ouderavonden, afstemming en overdracht naar school.

Stop-denk-doe training (remweg) bij kinderen met ADHD
Het kan zijn dat uw kind problemen ervaart in het gedrags- en sociaal-emotionele functioneren (bijvoorbeeld met leeftijdsgenoten) wanneer het zich gedragsmatig moeilijk aan kan passen vanwege een ADHD. Deze kinderen kijken of luisteren bijvoorbeeld niet goed, zodat ze niet weten wat er van hen verwacht wordt; ze maken geen plannen, denken niet van tevoren na, maar doen vaak het eerste wat in hun opkomt, zonder rekening te houden met de gevolgen van hun handelen voor anderen. Bij deze kinderen lijkt letterlijk de REM waarmee ze hun impulsen kunnen beheersen WEG te zijn; ze kunnen niet voor langere tijd geconcentreerd aan een taak blijven werken. Ze stappen vaak over op een volgende activiteit, zonder de vorige af te maken; ze laten zich gemakkelijk afleiden. Vaak is er tevens sprake van motorische onrust. Voor deze kinderen biedt Praktijk voor Kind en Gezin een specifieke Sociale Vaardigheidstraining (zowel individueel als in een groep), die het kind helpt bij het scheppen van de voorwaarden voor een positief verlopend contact met leeftijdsgenoten. Binnen de training wordt gewerkt vanuit de methodiek REM-WEG. De training is bedoeld voor impulsieve, (drukke) kinderen met aandachtsproblemen. Middels de training wordt het stop-denk-doe-gedrag bijgebracht. Kinderen leren via de volwassene (ouders, leerkracht, begeleider) eerst te stoppen, goed te kijken en te luisteren alvorens een plan te maken. Het maken van een plan, uitvoeren en evalueren heeft betrekking op leertaken zoals rekenen of spelling, praktische zaken zoals tafel dekken of kamer opruimen, en sociale taken zoals het omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen. Ouders en leerkracht spelen een belangrijke rol bij het omzetten en integreren van de aangeleerde vaardigheden naar de praktijk en zullen daarom nauw betrokken worden door middel van ouderavonden, afstemming en overdracht naar school.

­