Waarneming
Wanneer ik met vakantie ga of ziek ben is er vervanging geregeld met het collectief jeugdpsycholoog & co. Dit betekent dat u indien noodzakelijk bij een van hen terecht kan. Voor een vakantie zal ik met u bespreken of waarneming nodig is en waar u terecht kunt.

  Kwaliteitsstatuut
Er is een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ter inzage in de praktijk. 

 Privacy Policy (AVG)
Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zorgt voor meer openheid over wat we met uw gegevens doen. Voor een goede hulpverlening zijn persoonsgegevens onmisbaar. Praktijk voor Kind en Gezin respecteert de privacy van al haar cliënten en zal er alles aan doen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Voor de privacy van de clientgegevens hanteren wij de wettelijke normen. Informatie over de lopende behandeling wordt opgeslagen in het digitale dossier. De gegevens zijn goed beveiligd en uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van de praktijk. De huisarts wordt op de hoogte gesteld van de uitkomst van het onderzoek, behandelplan en ook bij afsluiting van de behandeling ontvangt uw huisarts bericht, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben. In verband met de DBC-declaratiesystematiek zijn wij wettelijk verplicht de diagnostische classificatie en de aard van de behandeling. De bewaartermijn van de medische gegevens van uw kind is 15 jaar, hierna wordt het dossier vernietigd.  

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens vertellen iets over u, denk bijvoorbeeld aan uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, betrokken hulpverleners, etc. We verzamelen uw gegevens alleen voor duidelijke doelen. Het belangrijkste doel waarvoor we uw gegevens gebruiken, is het uitvoering geven aan en invulling geven van de hulpvraag, behandeling en diagnostiek en de communicatie over de (diagnostische) behandeling. Daarnaast gebruiken we uw gegevens voor administratieve doeleinden. Praktijk voor Kind en Gezin vraagt de volgende persoonsgegevens aan u:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geslacht
- BSN nummer + nummer identiteitsbewijs
- Naam en gegevens van huisarts en/of andere verwijzers
- Naam van betrokken hulpverleners
- Gegevens van naastbetrokkenen
- Informatie van eventuele voorgaande hulpverlening

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Kind en Gezin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna is het nog 15 jaar opgeslagen in het rapportagesysteem van Axians en het rapportagesysteem van Praktijk voor Kind en Gezin vollgens wettelijke normen waarna het verwijderd wordt.
- Informatie uit het digitale dossier is door cliënten tijdens de 15 jaar op te vragen.
- Praktijk voor Kind en Gezin deelt geen informatie met derden. Wel is er zo nodig communicatie en overleg met huisarts/verwijzer. Verder worden gegevens van cliënten niet zonder toestemming  verstrekt aan anderen. Wanneer de betrokken cliënt toestemming geeft aan Praktijk voor Kind en Gezin om informatie te verstrekken, kunnen derden informatie opvragen.

Wanneer Praktijk voor Kind en Gezin geen zorg kan leveren vanwege afwezigheid door vakantie, ziekte of anderszins kan eventueel een vervanger gemachtigd worden om ook bovenstaande persoonsgegevens in te kunnen zien om de juiste zorg te kunnen leveren.

Verwerking van persoonsgegevens van vervangers/onderaannemers
Persoonsgegevens van eventuele onderaannemers worden door Praktijk voor Kind en Gezin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling, uitvoering geven aan de overeenkomst van opdracht. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeenkomst onderaannemerschap en/of (verwerkers)overeenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling kan Praktijk voor Kind en Gezin de volgende persoonsgegevens van de vervanger/onderaannemer vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, AGB code of ander registratienummer. De persoonsgegevens worden door Praktijk voor Kind en Gezin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in het rapportagesysteem Axians en het rapportagesysteem van Praktijk voor Kind en Gezin voor de duur van 20 jaar.

Beveiligen persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd, wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij ondernemen direct actie, mocht er toch iets misgaan. Als dit nodig is, melden we dit aan de nationale toezichthouder en aan u.

  
Inzage dossier
Verstrekking informatie aan derden
De gegevens die u geeft kan aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor: rapportagesysteem en declaratiesysteem, het verzorgen van de (financiële) administratie en de financier ontvangt informatie over de inhoud van de zorg voor zover dat noodzakelijk is voor de vergoeding van de declaratie.

Bewaartermijn
Praktijk voor Kind en Gezin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw (persoons)gegevens of een verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons. Een reactie op uw verzoek volgt zo snel mogelijk, maar in principe binnen vier weken.

Klanttevredenheid- en effectmeting
Tijdens de behandeling worden de clienten periodiek bevraagd met gestandaardiseerde vragenlijsten over hun klachten en functioneren. Dit noemen we Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze terugkoppeling van gegevens biedt de behandelaar en client inzicht in wat de behandeling heeft opgeleverd en in eventuele wenselijke aanpassingen. In 2017 wordt door de overheid het 'rommen' verplicht gesteld. Wij streven binnen de praktijk naar een hoge klanttevredenheid. Aan het eind van de behandeling wordt u gevraagd om een klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Zowel voor de ROM als voor de klanttevredenheidsonderzoek werken we via de organisatie Telepsy. Per e-mail zal de client worden benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen.

­